Richard Lowther
Giám Đốc Nhân Sự Toàn Cầu
Richard Lowther

Richard gia nhập Reed Exhibitions vào tháng 4, 2014 với tư cách Giám Đốc Nhân Sự Toàn Cầu. Trước đó, Richard làm việc cho TomTom nơi ông lãnh đạo bộ phận Nhân Sự ở 35 quốc gia. Richard có nền tảng chắc chắn trong việc triển khai các chương trình liên quan đến nhân viên trong một số doanh nghiệp quốc tế khi làm việc cho TomTom, Nokia (Symbian), Dell Computers và Oracle Corporation.