Data and Reports
ข้อมูลและรายงาน
Reed Exhibitions เป็นส่วนหนึ่งของ RELX ผู้ให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำระดับโลกสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและลูกค้าธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ
Annual Reports
การรายงานประจำปี

Reed Exhibitions และ RELX จัดทำรายงานประจำปีซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท

blog
Industry Insights

COVID-19 and How it's Changing the Event Industry - a newly published insights from Reed Exhibitions’ COVID-19 Customer Needs and Mindset Barometer reveals how the pandemic is changing customer attitudes to physical and digital events