Inclusion
พนักงานของเรา
พนักงานของเราคือจุดแข็งของเรา
Divisity and inclusion
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียว

ที่ RELX เรามีความกระตือรือร้นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและลูกค้าผ่านการมีส่วนร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของเราในฐานะธุรกิจ ซึ่งรวมถึง การเข้าถึงข้อมูล การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ การปกป้องสังคม การส่งเสริมกฎหมาย และการเข้าถึงความยุติธรรม ตลอดจนการสนับสนุนชุมชน

Ops
การทำงานเป็นทีม

พนักงานของเรากว่า 30,000 คนมีอายุงานเฉลี่ย 9.2 ปี


ทีมงานที่ดูแลเรื่องพนักงานของเรารับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและช่วยให้พวกเขาพัฒนาในบทบาทของตน เราให้โอกาสรูปแบบใหม่ในการเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับพนักงานของเรา อีกทั้งยังทำงานร่วมกับพนักงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมแบบมีส่วนรวมที่ช่วยให้พนักงานมีผลงานที่ดีและมีส่วนร่วมกับองค์กร"

our commitment
ความมุ่งมั่นของเรา

RELX ให้บริการลูกค้าในกว่า 180 ประเทศ และมีสำนักงานอยู่ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมด